Liên hệ +1 514 288 1997
The Global Leader in
Residence and Citizenship by Investment

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm và Thông Tin Pháp Lý Quan Trọng

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này là chính xác và được cập nhật, nhưng Henley & Partners không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào về mặt pháp lý hoặc các mặt khác. Không có nội dung nào trên trang web này cấu thành một đề nghị, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư nào hoặc đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán nào. Henley & Partners khuyến nghị bạn nên tham gia tư vấn chuyên môn độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đầu tư để có được các đặc quyền cư trú hoặc quyền công dân.

Các tài liệu có trong trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên môn khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất có thể phát sinh do phụ thuộc vào thông tin có trong trang web này và chúng tôi không bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý về tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào.

Do đó, các khiếu nại về trách nhiệm liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, sẽ bị từ chối. Tất cả các ưu đãi là không ràng buộc và không có nghĩa vụ bắt buộc. Nội dung trong các trang hoặc toàn thông tin về tất cả các ưu đãi có thể được tác giả mở rộng, thay đổi hoặc xóa một phần hoặc toàn bộ mà không cần thông báo riêng.

Thông tin trên trang web này được duy trì và cập nhật bởi quản trị viên web của Henley & Partners Holdings Ltd., Jersey (“Henley & Partners”). Henley & Partners quyết định liên kết nào sẽ được gắn vào trang chủ của họ. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này nên được gửi đến đầu mối liên hệ được mô tả trong trang web được liên kết.

Các liên kết không ngụ ý rằng có sự chứng thực của Henley & Partners về tính chính xác của thông tin hoặc của các quan điểm được thể hiện trong thông tin đó. Henley & Partners không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc tham chiếu từ các trang này.

Các nhà xuất bản cũng như tác giả của trang web này không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất xảy ra đối với bất kỳ người nào, do bất kể nguyên nhân nào hoặc phát sinh do kết quả hoặc hậu quả của hành động được thực hiện hoặc được ngăn chặn dựa trên nội dung của trang web này. Các nhà xuất bản cũng không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các ý kiến được trình bày tại đây.

Thông tin có trong trang web này không phải cơ sở cho bất kỳ quyết định nào đối với một quá trình hành động cụ thể; nó cũng không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho lời khuyên chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích được phân phát hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà tại đó việc phân phát hoặc sử dụng đó là trái với luật pháp hoặc sẽ khiến Henley & Partners, các công ty con và chi nhánh của Henley phải chấp nhận bất kỳ yêu cầu chứng thực tính hợp lệ nào trong khu vực tài phán hoặc trong quốc gia đó.

Sau đây là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Henley & Partners Holdings Ltd: Henley & Partners, Henley Estates, logo H&P, Residence Planning, Citizenship Planning, The Firm of Global Citizens, Define Your Future.

Bản quyền 1996 - 2020 của Henley & Partners Holdings Ltd. Đã Đăng Ký Bản Quyền. Không được sao chép bất kỳ nội dung nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Henley & Partners Holdings Ltd. Bạn có thể sử dụng và xem xét thông tin cũng như hình ảnh có trong các trang chủ này ở dạng bản in chỉ để tham khảo cá nhân của riêng bạn.

Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể. Nhấp vào Chấp nhận tất cả để tiếp tục như được chỉ định hoặc nhấp vào Cho phép lựa chọn để chọn loại cookies bạn chấp nhận. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ... của chúng tôi Chính sách Cookies.

Loading...