Liên hệ +41 44 266 22 22
The Global Leader in
Residence and Citizenship by Investment

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Giới Thiệu

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư dưới đây ("Chính sách Quyền riêng tư") để hiểu cách thức và lý do các máy chủ web của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, https://www.henleyglobal.com/, (“Trang web”).

Henley & Partners

Tập đoàn Henley & Partners là một tập đoàn quốc tế bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ hoạch định di trú và quốc tịch cho khách hàng cùng với dịch vụ tư vấn cho các chính phủ trên toàn thế giới.

Tập đoàn Henley & Partners được tạo nên từ các pháp nhân khác nhau. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại đây. Chính sách Quyền riêng tư này được ban hành thay mặt cho Tập đoàn Henley & Partners. Vì vậy khi đề cập đến "Henley & Partners", "Chúng ta", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi đang đề cập đến cơ quan có liên quan trong Tập đoàn Henley & Partners chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cơ quan nào sẽ là bên kiểm soát dữ liệu của bạn khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Sẽ có những trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập, lưu giữ và xử lý ở các quốc gia áp dụng thêm luật bảo vệ dữ liệu địa phương. Bạn có thể tham khảo mục quyền hạn có liên quan bên dưới để biết thêm thông tin về luật bảo vệ dữ liệu địa phương tương ứng khi có liên quan đến thông báo chính sách quyền riêng tư.

Henley & Partners Group Holdings Ltd (số đăng ký công ty C 58006) của Malta, và là bên kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm đối với trang web này. Thông tin đầy đủ chi tiết của chúng tôi có sẵn ở bên dưới (xem phần P., 'Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi').

Thông tin chung

Chúng tôi đã cài đặt Trang web của mình để bạn có thể truy cập trang trên internet mà không cần xác định danh tính hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Sau khi bạn chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin đó và chỉ sử dụng thông tin đó theo những cách được mô tả bên dưới.

Mục Đích Của Chính Sách Quyền Riêng Tư Này

Chúng tôi cam kết luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Henley & Partners sẽ không bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc cung cấp cho người khác bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người nào truy cập Trang web của chúng tôi trừ khi được quy định rõ ràng trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Mục đích của Chính sách Quyền riêng tư này là để:

 • Chỉ ra loại dữ liệu cá nhân mà Henley & Partners sẽ thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn (xem phần A., 'Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn' bên dưới)
 • Nêu rõ cơ sở mà Henley & Partners xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào (xem phần B., 'Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn' và C., 'Cơ sở pháp lý để xử lý' bên dưới)
 • Cho bạn biết cách Henley & Partners sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • Làm rõ các nghĩa vụ của Henley & Partners theo quy định bảo mật dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và có trách nhiệm
 • Thông báo cho bạn về quyền bảo mật dữ liệu của bạn (xem phần K., 'Quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu' bên dưới)

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách phù hợp và hợp pháp, tuân theo các quy định bảo mật dữ liệu hiện hành và quy định chung về bảo mật dữ liệu của EU 2016/679 ("GDPR"), có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật bảo mật dữ liệu địa phương tại các khu vực thuộc phạm vi quyền hạn mà chúng tôi hoạt động; và để làm như vậy, thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm về bạn phải:

 • Được chúng tôi sử dụng một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch
 • Chỉ được thu thập cho các mục đích hợp lệ mà chúng tôi đã giải thích rõ ràng cho bạn và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào không tương thích với các mục đích đó
 • Có liên quan đến các mục đích mà chúng tôi đã báo với bạn và chỉ giới hạn ở những mục đích đó
 • Chính xác và được cập nhật liên tục
 • Chỉ lưu giữ khi cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi đã báo với bạn
 • Được giữ an toàn

Chính Sách Quyền Riêng Tư này nên được đọc cùng với Chính Sách Cookie của chúng tôi và bất kỳ Thông Báo Quyền Riêng Tư nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những dịp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào tháng 3 năm 2021.

A. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Trong khi sử dụng trang Web này, bạn có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi để nhận thông tin liên quan đến các chương trình định cư và/hoặc quốc tịch hoặc các dịch vụ do Tập đoàn Henley & Partners cung cấp và bắt đầu quá trình tiếp nhận bất kỳ dịch vụ nào mà bạn quan tâm. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp hoặc cần chúng tôi cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ công tác báo chí hoặc truyền thông của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc chung hoặc nếu bạn dự định trở thành nhà cung cấp của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

1. Thông tin bạn cần cung cấp cho Chúng tôi

Đây là những thông tin cá nhân bao gồm tên, họ, quốc tịch, quốc gia cư trú, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn. Những chi tiết này cũng bao gồm thông tin về những dịch vụ mà bạn quan tâm hoặc chi tiết về yêu cầu của bạn. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cũng có thể bao gồm dữ liệu về bất kỳ tùy chọn tiếp thị mà bạn yêu thích.

Bạn có thể cung cấp những thông tin như vậy trong các trường hợp sau:

 • Điền vào mẫu yêu cầu trên trang Web
 • Liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail; hoặc nếu không, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi
 • Đăng ký dịch vụ hoặc ấn phẩm của chúng tôi
 • Yêu cầu gửi thông tin tiếp thị cho bạn
 • Gửi phản hồi về cho chúng tôi
 • Bắt đầu đàm phán hoặc ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ với chúng tôi

Trong phạm vi bạn tham gia các dịch vụ của chúng tôi hoặc lúc bạn đăng ký cơ hội việc làm, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin trước khi chúng tôi thiết lập mối quan hệ giao thương với bạn.

Thông tin bổ sung đó có thể bao gồm các chi tiết thanh toán như thông tin ngân hàng, số VAT và/hoặc mã số thuế để chúng tôi xử lý các khoản thanh toán liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để thiết lập và dùng làm bằng chứng nhận dạng của bạn, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của bạn. Nếu bạn là người xin việc, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một bản sao CV cập nhật của mình.

Khi chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý thêm thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông báo về quyền riêng tư riêng mô tả thêm cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi chúng tôi được yêu cầu thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản của hợp đồng giữa chúng tôi với bạn. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được các dịch vụ như đã thỏa thuận hoặc chúng tôi có thể không thực hiện ký kết hợp đồng với bạn, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc này tại thời điểm đó. Do đó, chúng tôi có thể phải chấm dứt hợp đồng với bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn từ trang Web của chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn truy cập trang Web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập những thông tin sau:

 • Thông tin kỹ thuật: bao gồm địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với internet, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, bộ định vị tài nguyên thống nhất đầy đủ (URL) và luồng nhấp chuột đến, thông qua và từ trang Web của chúng tôi (bao gồm ngày và giờ), cũng như các thông tin khác liên quan đến trải nghiệm của bạn trên trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như thời gian phản hồi của trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) và các phương pháp được sử dụng để duyệt khỏi trang.
 • Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể nhận thông tin về vị trí của bạn và xác định vị trí đó thông qua địa chỉ IP và thời điểm truy cập trang Web trên thiết bị di động của bạn, bằng cách sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ thiết bị đó. Điều này bao gồm thông tin về mạng không dây hoặc tháp di động gần thiết bị di động của bạn tại thời điểm truy cập.

Trang Web của chúng tôi sử dụng cookies để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang Web của chúng tôi. Điều này giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi bạn truy cập trang Web của chúng tôi và cho phép chúng tôi cải thiện nó. Để biết thông tin chi tiết về cookies chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng, hãy xem Chính Sách Cookie của chúng tôi.

3. Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều bên thứ ba khác nhau và các nguồn công khai có sẵn như được nêu dưới đây:

 • Dữ liệu kỹ thuật từ các tính năng quảng cáo của Google Analytics, bao gồm Google AdWords, Facebook Pixel's, Google Tag Manager, Amiando, Microsoft Dynamics, LinkedIn, Gmail và các đối tác truyền thông trả phí đặc biệt khác.
 • Dữ liệu về nhận dạng, thông tin liên hệ và lý lịch từ các nguồn công khai sẵn có, cơ sở dữ liệu tuân thủ, và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ và thẩm định trong và ngoài EU giúp chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn là khách hàng hoặc nhà cung cấp phù hợp của chúng tôi.

B. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

1. Thông tin bạn cần cung cấp cho Chúng tôi

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:

 • Để tạo thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và để chúng tôi thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn
 • Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của bạn không lấn át những lợi ích đó
 • Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định
 • Để giải quyết mọi vấn đề mà bạn đã báo cáo và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ
 • Để quản lý mối quan hệ nhà cung cấp giữa bạn và chúng tôi


2. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn từ trang Web của chúng tôi

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:

 • Để quản lý trang Web của chúng tôi và sử dụng cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, giữ cho trang Web của chúng tôi an toàn và bảo mật
 • Để cải thiện trang Web của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng nội dung được trình bày hiệu quả nhất đến bạn
 • Để đảm bảo rằng nội dung hiển thị trên trang Web được trình bày một cách thân thiện với người dùng


3. Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập từ bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong các đoạn trên.

C. Cơ sở pháp lý để xử lý

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong chừng mực cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi đề nghị và/hoặc cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này (xem phần B., 'Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn').

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên bất kỳ lợi ích hợp pháp nào hoặc để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý. Các lợi ích và nghĩa vụ này có thể bao gồm việc thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc để tuân thủ lệnh của bất kỳ tòa án, hội đồng trọng tài hoặc cơ quan nào, hoặc tiết lộ cho chính phủ hoặc cơ quan quản lý.

Nói chung, chúng tôi không lấy sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi cần có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu yêu cầu sự đồng ý rõ ràng để làm như vậy.

D. Tiếp thị

Bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị nếu bạn đã yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của bạn trên trang Web này và đã đồng ý nhận thông tin đó. Khi chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh (cụ thể là hợp đồng) với bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các hoạt động, ưu đãi hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích cho bạn theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tập trung việc cung cấp thông tin tiếp thị thông qua Henley & Partners South Africa (Pty) Ltd, một công ty con của Henley & Partners có trụ sở tại Nam Phi. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin tiếp thị mà bạn đã đồng ý và không có thêm thông tin tiếp thị nào được gửi cho bạn. Vì, trong một số trường hợp nhất định, điều này sẽ cấu thành việc chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"), vui lòng tham khảo Phần F. của chính sách này bên dưới, 'Chuyển dữ liệu sang nước thứ ba', trong đó nêu rõ hơn về cách chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài EEA và các biện pháp bảo vệ thích hợp mà chúng tôi áp dụng. Ngoài ra, Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Nam Phi cũng áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị do vị trí của nhóm tiếp thị của chúng tôi ở Nam Phi.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Trước khi sử dụng phân tích cho các chiến dịch tiếp thị, chúng tôi cần có sự đồng ý của bạn đối với cookie tiếp thị. Chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn ở dạng đã băm, sử dụng thuật toán SHA256, tới nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị. Các bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi cho các mục đích như (i) lưu trữ và truy cập các công nghệ theo dõi, (ii) theo dõi chuyển đổi, (iii) phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu và (iv) cải thiện các sản phẩm của bên thứ ba để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Thông tin được thu thập có thể bao gồm các chi tiết như địa chỉ URL, loại thiết bị, trình duyệt, thông tin hệ điều hành và địa chỉ IP của bạn. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ cụ thể và chính sách quyền riêng tư của họ, vui lòng tham khảo bảng Chính sách cookie liệt kê các cookie và liên kết đến chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ.

Xin lưu ý rằng bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của mình do bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào nắm giữ. Bạn cũng có thể có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế một số hoạt động xử lý nhất định. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng. Truy cập Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin liên quan đến tiếp thị và cookie của bên thứ ba được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý hoặc phản đối việc nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với DPO@henleyglobal.com hoặc nhấp vào nút hủy đăng ký. Khi bạn đã rút lại sự đồng ý hoặc phản đối bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây, chúng tôi sẽ ngừng gửi cho bạn bất kỳ thông tin tiếp thị nào. Nếu bạn chọn không đồng ý hoặc phản đối bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào, chúng tôi vẫn có thể cung cấp dịch vụ của mình; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và điều đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả mà chúng tôi cung cấp cho các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

E. Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ văn phòng quốc tế nào của chúng tôi hoặc các công ty thuộc Tập đoàn Henley & Partners đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu chung hoặc bên xử lý dữ liệu cho công ty. Các văn phòng hoặc công ty này sẽ là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và/hoặc họ có thể cung cấp dịch vụ quản trị, kiểm soát và báo cáo. Để biết danh sách đầy đủ các công ty thuộc Tập đoàn Henley & Partners có thể nhận được thông tin này, vui lòng nhấp vào đây. Tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Henley & Partners đều tôn trọng và bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành (bao gồm cả GDPR) và áp dụng các biện pháp bảo mật và biện pháp bảo vệ như được mô tả bên dưới (xem phần H., 'Bảo mật dữ liệu' bên dưới).

Chúng tôi có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia nơi bạn muốn có được quyền cư trú hoặc quyền công dân. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp những thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn.

Chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ dữ liệu của bạn với các đại lý địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác (với tư cách là người xử lý dữ liệu), nếu điều này cần thiết để chúng tôi cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Các đại lý và nhà cung cấp địa phương này lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn dựa trên tính bảo mật nghiêm ngặt và tuân theo các biện pháp bảo mật và bảo vệ thích hợp đã có như được mô tả trong phần H. bên dưới.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba khác với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, chẳng hạn như các bên pháp lý, thuế, bất động sản, nhập cư hoặc cố vấn và nhà tư vấn khác, ngân hàng (quốc tế) để lấy thông tin thanh toán hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa khác cho bạn như các đại lý bất động sản, chủ sở hữu hoặc nhà phát triển mà bạn có thể muốn hợp tác theo các điều khoản và điều kiện riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó. Các bên thứ ba này sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo quyền của họ với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu và các chính sách cũng như quy trình bảo vệ dữ liệu của họ sẽ được áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn nếu chúng tôi có nghĩa vụ làm như vậy để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, phán quyết hoặc theo lệnh của tòa án, hội đồng xét xử hoặc cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu của bạn để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi đối với các đối tác của chúng tôi hoặc những người dùng khác trên trang Web của chúng tôi. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống rửa tiền hoặc kiểm tra KYC, tuân thủ luật chống hối lộ hoặc tham nhũng và/hoặc chống gian lận.

F. Chuyển dữ liệu sang nước thứ ba

Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nội bộ hoặc bên ngoài, điều này có thể liên quan đến việc chuyển dữ liệu của bạn ra bên ngoài EEA. Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (cụ thể là, theo Ủy ban Châu Âu: Hợp đồng mẫu về chuyển dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba, còn được gọi là 'SCC') để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và chuyển đi an toàn theo luật hiện hành, bao gồm cả GDPR.

Henley & Partners Group Holdings Ltd đóng vai trò là đại diện dữ liệu của EU cho tất cả các văn phòng của chúng tôi nằm ngoài EEA. Bạn có thể nêu lên mọi vấn đề, thắc mắc hoặc lo ngại mà bạn gặp phải với Henley & Partners Group Holdings Ltd bằng cách gửi e-mail với chủ đề 'Bảo mật dữ liệu' đến địa chỉ sau: EUrepresentative@henleyglobal.com.

G. Quyền truy cập của bên thứ ba vào dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu trên trang Web của chúng tôi. Các bên thứ ba này bao gồm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, nhà cung cấp dịch vụ phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin. Chúng tôi sẽ chỉ làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba nào tuân thủ luật hiện hành tại các khu vực tài phán mà chúng tôi hoạt động và tuân thủ GDPR và, nếu có, chấp nhận chịu sự ràng buộc của SCC (như được định nghĩa trong phần F., 'Chuyển giao dữ liệu cho các nước thứ ba') để bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đầy đủ.

H. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật thích hợp được thực hiện để chống lại việc xử lý trái pháp luật hoặc trái phép dữ liệu cá nhân, và chống lại việc vô tình làm mất hoặc làm hỏng dữ liệu cá nhân.

Việc truyền thông tin giữa trang Web của chúng tôi và thiết bị của bạn được bảo vệ bằng các chứng chỉ bảo mật tầng giao vận (TLS). Khi trang Web được truy cập bằng các trình duyệt tương thích, công nghệ đó sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách sử dụng cả xác thực máy chủ và mã hóa dữ liệu để đảm bảo thông tin cá nhân được an toàn và bảo mật trong khi truyền. Các phiên bản trình duyệt chính tương thích với công nghệ này là Internet Explorer (từ phiên bản 11), Mozilla Firefox (từ phiên bản 27), Google Chrome (từ phiên bản 32) và Apple Safari (từ phiên bản 7).

Tất cả các dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong môi trường máy chủ an toàn có sử dụng tường lửa và công nghệ tiên tiến khác để chống can thiệp hoặc truy cập trái phép. Các máy chủ được đặt tại Malta và Thụy Sĩ. Tên người dùng và mật khẩu được cấp cho những người được phép truy cập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như nhân viên của chúng tôi hoặc những người bị bắt buộc không được tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Không có phương thức truyền dữ liệu nào là an toàn 100% và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

I. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu của bạn khi chúng thực sự cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập (nghĩa là để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc để đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào). Trong bất kỳ trường hợp nào, việc lưu giữ dữ liệu sẽ không vượt quá 10 năm kể từ ngày chấm dứt hoặc hoàn thành dịch vụ. Khoảng thời gian lưu giữ này cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ các khiếu nại pháp lý tiềm ẩn, có tính đến các khoảng thời gian giới hạn hiện hành theo các luật liên quan, cũng như, nếu có, để tuân thủ các luật và quy định về chống rửa tiền hoặc KYC, chống hối lộ hoặc các luật và quy định về tham nhũng cũng như luật kế toán và thuế áp dụng cho một số khu vực tài phán nhất định mà chúng tôi hoạt động.

J. Giảm thiểu dữ liệu

Bất cứ khi nào và trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ ẩn danh dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn khi không còn cần thiết phải nhận dạng bạn từ dữ liệu đó nữa.

K. Quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu

Bạn có quyền thực hiện các quyền sau theo GDPR:

1. Quyền tiếp cận thông tin

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về việc liệu Henley & Partners có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không cũng như thông tin về cách thức và lý do dữ liệu được xử lý bằng cách gửi e-mail đến DPO@henleyglobal.com. Bạn sẽ nhận được một bản sao điện tử của thông tin miễn phí qua e-mail. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn thực sự là vô căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá đáng, trong trường hợp đó, chúng tôi cũng có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn trong những tình huống này.

2. Quyền phản đối

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến DPO@henleyglobal.com để yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu cơ sở pháp lý của chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc vì các mục đích tiếp thị (ví dụ: nhận thông tin từ chúng tôi về các sự kiện, bản tin và ấn phẩm sắp tới). Trong trường hợp bạn phản đối bằng văn bản, dữ liệu của bạn sẽ không còn được xử lý cho các mục đích đó nữa.

3. Quyền sửa sai

Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về bạn mà chúng tôi đã xử lý, cập nhật bất kỳ dữ liệu nào đã lỗi thời và hoàn thành mọi dữ liệu cá nhân không đầy đủ bao gồm cả thông qua tuyên bố bổ sung.

4. Quyền xóa dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân có liên quan đến bạn khi không còn cần thiết nữa, đối với các trường hợp sau:

 • Bạn rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở xử lý ban đầu hoặc khi không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý
 • Dữ liệu cá nhân của bạn không còn liên quan đến mục đích mà nó được thu thập ban đầu
 • Bạn phản đối việc xử lý và không có cơ sở hợp pháp quan trọng hơn nào cho việc xử lý để truyền thông tiếp thị
 • Dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý bất hợp pháp
 • Dữ liệu cá nhân của bạn phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo

5. Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền hạn chế các hoạt động xử lý của chúng tôi khi:

 • Bạn phản đối tính chính xác của dữ liệu cá nhân này trong khoảng thời gian mà Henley & Partners được phép xác minh tính chính xác của cùng một dữ liệu cá nhân
 • Khi bạn coi quá trình xử lý của chúng tôi là bất hợp pháp, thay vì phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân của mình bạn có thể yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu đó
 • Chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, nhưng bạn cần dữ liệu đó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý
 • Bạn đã phản đối việc xử lý dữ liệu của chúng tôi trong khi chờ xác minh xem liệu các căn cứ pháp lý của hoạt động xử lý này có làm mất hiệu lực các căn cứ pháp lý có liên quan đến bạn hay không

6. Quyền di chuyển dữ liệu

Kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, bạn sẽ có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc và máy có thể đọc được và truyền dữ liệu này đến bộ điều khiển dữ liệu khác (như được định nghĩa trong GDPR).

L. Quyền rút lại sự đồng ý

Trong trường hợp bạn đã đồng ý cho việc thu thập, xử lý và chuyển thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể (ví dụ: để tiếp thị), bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý đó bất cứ lúc nào hoặc bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn với Chính sách Quyền riêng tư này. Để rút lại sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với DPO@henleyglobal.com. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở có sự đồng ý trước khi rút lại. Sau khi chúng tôi nhận được thông báo rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho mục đích đó nữa trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để làm như vậy theo luật. Việc rút lại sự đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này sẽ dẫn đến việc chúng tôi phải chấm dứt dịch vụ với bạn ngay lập tức.

M. Chất lượng trang web và trải nghiệm tổng thể

Để cải thiện chất lượng và trải nghiệm tổng thể của người dùng về trang Web cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt trước sự kiện và đăng ký tham dự sự kiện của khách hàng, chúng tôi sử dụng các tính năng quảng cáo của Google Analytics, cũng như Xing Events, một thương hiệu con của New Work SE và Microsoft Dynamics CRM.

Nếu bạn không muốn tham gia Google Analytics cho quảng cáo hiển thị hình ảnh, bạn có sử dụng trình quản lý tùy chọn quảng cáo.

Ngoài ra, có một tiện ích bổ sung 'chọn không tham gia trình duyệt' của Google Analytics mà bạn có thể tải xuống tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở trên bất cứ lúc nào. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích này trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Bạn có thể gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ DPO@henleyglobal.com thông báo việc rút lại sự đồng ý của bạn và nêu rõ việc rút lại đó liên quan đến hoạt động xử lý nào.

N. Khiếu nại

Chúng tôi hoan nghênh mọi lời nhận xét, khiếu nại và thắc mắc liên quan đến bảo mật dữ liệu. Như đã chỉ ra ở trên, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại DPO@henleyglobal.com hoặc sử dụng thông tin liên hệ tại phần P. 'Cách liên hệ với chúng tôi' bên dưới và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề hoặc mối quan ngại mà bạn có thể có.

Nếu chúng tôi không giải quyết được các mối quan ngại của bạn , bạn có quyền khiếu nại với Ủy viên Bảo mật Dữ liệu và Thông tin tại idpc.org.mt với tư cách là cơ quan giám sát quốc gia liên quan đến tất cả các vấn đề bảo vệ dữ liệu.

O. Các thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và khi thích hợp, sẽ được thông báo cho bạn qua e-mail.

P. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc nếu bạn muốn gửi phản hồi cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Ngoài ra, khi viết thư cho chúng tôi, hãy sử dụng các thông tin dưới đây:

Tập đoàn Henley & Partners Holdings Ltd
Tháp Pendergardens Business, Tầng 2
Đường Saint Andrews, Paceville, St.Julian's, STJ 9023 Malta

Điện thoại: + 356 2138 7400

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi ở Chính sách Quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể. Nhấp vào Chấp nhận tất cả để tiếp tục như được chỉ định hoặc nhấp vào Cho phép lựa chọn để chọn loại cookies bạn chấp nhận. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ... của chúng tôi Chính sách Cookies.

Loading...